AP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000482187
NIP
5892012416
REGON
221975733

Podsumowanie

aktywa
682 tys.
przychód
515 tys.
zysk
-48 tys.
wartość firmy
347 tys.
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
SIERAKOWICE
Adres
M. KOPERNIKA, 11
Kod pocztowy
83-340
Rejestracja
2013-10-22
Rozpoczęcie działalności
2013-10-22
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ AP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE ZE SPOSOBEM JEJ REPREZENTACJI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ap 2 osiągnęła 515 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 274 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 563 571 zł.
Strata netto wyniosła 48 297 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 515 274 zł w 2023 roku.
• 673 021 zł w 2022 roku.
• 855 365 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 297 zł w 2023 roku.
• 5048 zł w 2022 roku.
• 3585 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap 2 wynosi 346 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 288 185 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 346 923 zł w 2023 roku.
• 508 501 zł w 2022 roku.
• 621 262 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ap 2 wyniosła 681 926 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 676 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 681 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 677 384 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 681 926 zł w 2023 roku.
• 679 443 zł w 2022 roku.
• 581 653 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,063%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -178.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ap 2 wyniosły 677 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 681 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 677 384 zł w 2023 roku
• 626 603 zł w 2022 roku
• 532 747 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ap 2 wykazała przychody na poziomie 515 274 zł.
Organizacja zarobiła -48 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 708 zł w 2022 roku
• 396 zł w 2021 roku

Organizacja Ap 2 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki