G - TOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000965600
NIP
8943184621
REGON
521724660

Podsumowanie

aktywa
702 tys.
przychód
1,2 mln
zysk
582 tys.
wartość firmy
3,6 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. PASIECZNA, 57
Kod pocztowy
54-108
Rejestracja
2022-04-08
Rozpoczęcie działalności
2022-04-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja G - tool osiągnęła 1 226 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 646 603 zł. Pozostałe przychody to 579 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 147 zł.
Zysk netto wyniósł 582 455 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 226 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 226 522 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 582 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 455 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G - tool wynosi 3 588 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 440 592 zł a 8 154 376 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 588 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 588 095 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów G - tool wyniosła 701 937 zł.
a
ktywa trwałe to 12 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 689 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 701 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 587 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 482 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 701 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 701 937 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania G - tool wyniosły 114 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 701 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 482 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja G - tool wykazała przychody na poziomie 1 226 522 zł.
Organizacja zarobiła 582 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 441 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja G - tool wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Charytoniuk Gracjan posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.