PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "MILLANO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000081433
NIP
7771004608
REGON
630260638

Podsumowanie

aktywa
16,3 mln
przychód
228,9 mln
zysk
300 tys.
wartość firmy
161 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PRZEŹMIEROWO
Adres
WYSOGOTOWSKA, 15
Kod pocztowy
62-081
Rejestracja
2002-01-21
Rozpoczęcie działalności
1994-11-03
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Doradztwo związane z zarządzaniem Badanie rynku i opinii publicznej PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ EDUKACJA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność związana z pakowaniem ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "millano" osiągnęła 228 940 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 563 791 zł. Pozostałe przychody to 376 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 263 936 zł.
Zysk netto wyniósł 299 855 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 430 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 940 341 zł w 2023 roku.
• 220 853 280 zł w 2022 roku.
• 224 514 665 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -253 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 855 zł w 2023 roku.
• 88 315 zł w 2022 roku.
• 3 050 970 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "millano" wynosi 160 973 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 998 551 zł a 572 350 853 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 670 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 973 821 zł w 2023 roku.
• 154 511 397 zł w 2022 roku.
• 168 736 700 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "millano" wyniosła 16 326 004 zł.
a
ktywa trwałe to 10 400 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 925 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 326 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 530 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 795 996 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 625 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 326 004 zł w 2023 roku.
• 13 312 691 zł w 2022 roku.
• 15 680 607 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "millano" wyniosły 6 795 996 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 326 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 022 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 795 996 zł w 2023 roku
• 4 082 538 zł w 2022 roku
• 6 538 769 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "millano" wykazała przychody na poziomie 228 940 341 zł.
Organizacja zarobiła 535 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 235 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 529 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 705 zł w 2023 roku
• 96 413 zł w 2022 roku
• 821 287 zł w 2021 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "millano" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kotas Krzysztof posiada 590 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2012 jest Kotas Krzysztof kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2010 do 26.06.2012 był Kotas Krzysztof kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 02.04.2002 do 16.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Kotas Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "MILLANO"

Organizacja Numer KRS
1
0000246979
2
0000052456
3
0000128684
4
0000098069
5
0000065447
6
0000089891
7
0000326273
8
0000522243
9
0000246028
10
0000801446
11
0000665520
12
0000753858
13
0000896217
14
0000199726
15
0000655141
16
0000506169
17
0000327592
18
0000827185
19
0000372371
20
0000081834
21
0000631807
22
0000721595
23
0000263685
24
0000085046
25
0000206177
26
0000021599
27
0000324259
28
0000227714
29
0000591585
30
0000006575