AMAZIS.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000174771
NIP
9721068582
REGON
634496326

Podsumowanie

aktywa
11,6 mln
przychód
214,7 mln
zysk
165 tys.
wartość firmy
145,3 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
OSTATNIA, 49
Kod pocztowy
60-102
Rejestracja
2003-10-03
Rozpoczęcie działalności
2003-07-18
Kapitał zakładowy
220000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.amazis.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Amazis.net osiągnęła 214 679 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 273 686 zł. Pozostałe przychody to 405 498 zł.
Całkowite koszty wyniosły 214 108 274 zł.
Zysk netto wyniósł 165 412 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 791 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 679 184 zł w 2023 roku.
• 170 772 788 zł w 2022 roku.
• 173 252 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 412 zł w 2023 roku.
• 296 580 zł w 2022 roku.
• -358 570 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amazis.net wynosi 145 289 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 507 956 zł a 536 697 960 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 589 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 289 060 zł w 2023 roku.
• 116 399 991 zł w 2022 roku.
• 116 644 458 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Amazis.net wyniosła 11 619 674 zł.
a
ktywa trwałe to 3 166 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 452 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 619 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 010 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 609 065 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 032 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 619 674 zł w 2023 roku.
• 14 974 263 zł w 2022 roku.
• 15 091 012 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Amazis.net wyniosły 9 609 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 619 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 881 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 609 065 zł w 2023 roku
• 13 154 066 zł w 2022 roku
• 13 567 395 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Amazis.net wykazała przychody na poziomie 214 679 184 zł.
Organizacja zarobiła 387 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 221 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 788 zł w 2023 roku
• 168 806 zł w 2022 roku
• 203 129 zł w 2021 roku

Organizacja Amazis.net wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Grupa Producentów Amazis posiada 240 udziałów, które stanowią 54.5% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest Grupa Producentów Amazis kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2023 do 30.01.2024 był Grupa Producentów Amazis kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 22.08.2014 do 13.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Zalicki Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 43%.

Podobne organizacje do AMAZIS.NET

Organizacja Numer KRS
1
0000153946
2
0000312915
3
0000310018
4
0000326106
5
0000530792
6
0000163361
7
0000516233
8
0000182429
9
0000424252
10
0000361569
11
0000328243
12
0000299770
13
0000081776
14
0000230008
15
0000373287
16
0000392577
17
0000920401
18
0000999478
19
0000223525
20
0000467337
21
0000209572
22
0000115684
23
0000323541
24
0000309754
25
0000191607
26
0000027249
27
0000445997
28
0000327785
29
0000684004
30
0000377406