"POLSKIE KONSORCJUM GOSPODARCZE" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000025210
NIP
5270006819
REGON
010328750

Podsumowanie

aktywa
30,7 mln
przychód
10 mln
zysk
3,5 mln
wartość firmy
43,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MARSZAŁKOWSKA, 126/134
Kod pocztowy
00-008
Rejestracja
2001-07-04
Rozpoczęcie działalności
1993-09-06
Kapitał zakładowy
15037300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pkgsa.pl
Email
koroszczyn@pkgsa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŻ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność portali internetowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Magazynowanie i przechowywanie towarów Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Naprawa i konserwacja maszyn Działalność fotograficzna Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z tłumaczeniami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport drogowy towarów Badania i analizy techniczne Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Reasekuracja Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa wspomagająca transport Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Pozostałe zakwaterowanie Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzątanie obiektów Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "polskie konsorcjum gospodarcze" osiągnęła 9 996 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 490 065 zł. Pozostałe przychody to 2 506 880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 958 832 zł.
Zysk netto wyniósł 3 531 232 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -837 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 996 944 zł w 2022 roku.
• 7 757 185 zł w 2021 roku.
• 7 511 290 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 300 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 531 232 zł w 2022 roku.
• 2 402 332 zł w 2021 roku.
• 3 982 478 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polskie konsorcjum gospodarcze" wynosi 43 240 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 995 417 zł a 119 740 329 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 416 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 240 871 zł w 2022 roku.
• 37 786 099 zł w 2021 roku.
• 42 141 003 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "polskie konsorcjum gospodarcze" wyniosła 30 671 943 zł.
a
ktywa trwałe to 29 951 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 720 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 671 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 935 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 736 862 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 112 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 671 944 zł w 2022 roku.
• 36 697 205 zł w 2021 roku.
• 33 780 551 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "polskie konsorcjum gospodarcze" wyniosły 736 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 671 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 736 862 zł w 2022 roku
• 6 023 454 zł w 2021 roku
• 5 509 132 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "polskie konsorcjum gospodarcze" wykazała przychody na poziomie 9 996 944 zł.
Organizacja zarobiła 3 736 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 531 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 492 zł w 2022 roku
• 168 668 zł w 2021 roku
• 842 610 zł w 2020 roku

Organizacja "polskie konsorcjum gospodarcze" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "POLSKIE KONSORCJUM GOSPODARCZE"

Organizacja Numer KRS
1
0000196857
2
0000408946
3
0000246396
4
0000156795
5
0000167611
6
0000623926
7
0000391588
8
0000943579
9
0000170541
10
0000873200
11
0000536952
12
0000057531
13
0001032508
14
0000300150
15
0000179186
16
0000591717
17
0000135181
18
0000273213
19
0000382545
20
0000107578
21
0000089879
22
0000626069
23
0000013286
24
0000503124
25
0000116782
26
0000125446
27
0000487576
28
0000292199
29
0000955775
30
0000070790