JARAL_E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000709780
NIP
7272822866
REGON
368993600

Podsumowanie

aktywa
53,1 mln
przychód
10 mln
zysk
1,3 mln
wartość firmy
42,9 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. WÓLCZAŃSKA, 81
Kod pocztowy
90-515
Rejestracja
2017-12-15
Rozpoczęcie działalności
2017-12-15
Kapitał zakładowy
39411400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓLKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jaral_e osiągnęła 9 979 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 969 139 zł. Pozostałe przychody to 10 830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 654 598 zł.
Zysk netto wyniósł 1 314 541 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 995 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 979 969 zł w 2022 roku.
• 9 553 654 zł w 2021 roku.
• 1 002 422 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 262 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 314 541 zł w 2022 roku.
• 3 775 131 zł w 2021 roku.
• -1 355 621 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaral_e wynosi 42 892 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 145 409 zł a 165 233 125 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 578 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 892 687 zł w 2022 roku.
• 51 464 934 zł w 2021 roku.
• 27 832 238 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jaral_e wyniosła 53 064 005 zł.
a
ktywa trwałe to 42 784 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 279 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 064 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 308 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 755 724 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 612 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 064 005 zł w 2022 roku.
• 42 896 356 zł w 2021 roku.
• 36 999 125 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jaral_e wyniosły 11 755 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 064 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 351 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 755 724 zł w 2022 roku
• 2 902 616 zł w 2021 roku
• 780 516 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jaral_e wykazała przychody na poziomie 9 979 969 zł.
Organizacja zarobiła 2 017 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 702 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 314 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 702 484 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Jaral_e wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Fundacja Eligno posiada 394064 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2024 jest Fundacja Eligno kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2018 do 20.03.2024 był Ignotus kontrolując 92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2017 do 30.10.2018:
• Łukowicz Jarosław (50% udziałów)
• Dąbrowski Aleksander (50% udziałów)

Podobne organizacje do JARAL_E