TOUCHIDEAS SERAFIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000821563
NIP
5213886220
REGON
385221518

Podsumowanie

aktywa
3,2 mln
przychód
6,4 mln
zysk
3,1 mln
wartość firmy
18,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 13
Kod pocztowy
00-071
Rejestracja
2020-01-02
Rozpoczęcie działalności
2020-01-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.touch-ideas.com
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM SAMODZIELNIE W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ NETTO (W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ CIĄGŁYCH BIERZE SIĘ POD UWAGĘ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA ZA OKRES 12 MIESIĘCY). W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA PRZEZ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Touchideas serafiński osiągnęła 6 444 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 438 214 zł. Pozostałe przychody to 5862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 301 032 zł.
Zysk netto wyniósł 3 137 182 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 148 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 444 076 zł w 2022 roku.
• 3 949 123 zł w 2021 roku.
• 5 799 761 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 045 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 137 182 zł w 2022 roku.
• 1 604 007 zł w 2021 roku.
• 2 639 415 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Touchideas serafiński wynosi 18 429 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 584 286 zł a 43 920 553 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 143 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 429 066 zł w 2022 roku.
• 9 872 327 zł w 2021 roku.
• 15 537 946 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Touchideas serafiński wyniosła 3 169 022 zł.
a
ktywa trwałe to 89 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 079 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 169 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 112 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 056 641 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 056 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 169 022 zł w 2022 roku.
• 1 384 905 zł w 2021 roku.
• 1 534 168 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Touchideas serafiński wyniosły 1 056 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 169 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 056 641 zł w 2022 roku
• 286 836 zł w 2021 roku
• 49 132 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Touchideas serafiński wykazała przychody na poziomie 6 444 076 zł.
Organizacja zarobiła 3 448 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 311 444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 137 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 311 444 zł w 2022 roku
• 111 965 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Touchideas serafiński wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki