B4PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577130
NIP
5223039421
REGON
362593940

Podsumowanie

aktywa
8,3 mln
przychód
7 mln
zysk
1,3 mln
wartość firmy
13,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GROCHOWSKA, 306/308
Kod pocztowy
03-840
Rejestracja
2015-09-25
Rozpoczęcie działalności
2015-09-25
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMNIENU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja B4pm osiągnęła 6 973 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 888 199 zł. Pozostałe przychody to 84 980 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 584 791 zł.
Zysk netto wyniósł 1 303 407 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 829 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 973 179 zł w 2023 roku.
• 6 632 820 zł w 2022 roku.
• 6 089 375 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 191 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 303 407 zł w 2023 roku.
• 1 171 582 zł w 2022 roku.
• 1 136 114 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B4pm wynosi 13 834 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 972 314 zł a 21 185 673 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 897 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 834 729 zł w 2023 roku.
• 12 102 968 zł w 2022 roku.
• 10 870 110 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów B4pm wyniosła 8 344 026 zł.
a
ktywa trwałe to 1 797 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 546 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 344 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 296 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 047 608 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 223 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 344 026 zł w 2023 roku.
• 4 089 479 zł w 2022 roku.
• 3 414 771 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania B4pm wyniosły 3 047 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 344 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 452 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 047 608 zł w 2023 roku
• 96 468 zł w 2022 roku
• 393 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja B4pm wykazała przychody na poziomie 6 973 179 zł.
Organizacja zarobiła 1 441 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 303 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 152 zł w 2023 roku
• 129 507 zł w 2022 roku
• 124 967 zł w 2021 roku

Organizacja B4pm wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Kapusta Sławomir posiada 340 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Buczkowski Jakub posiada 220 udziałów, które stanowią 22% firmy.
Rutkowski Maciej posiada 220 udziałów, które stanowią 22% firmy.
Konarski Karol posiada 220 udziałów, które stanowią 22% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2016 jest Kapusta Sławomir kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2015 do 10.02.2016 był Kapusta Sławomir kontrolując 78% udziałów.