MANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000706077
NIP
6762541861
REGON
369003047

Podsumowanie

aktywa
3,2 mln
przychód
7,6 mln
zysk
2,6 mln
wartość firmy
17,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. ZWIERZYNIECKA, 30
Kod pocztowy
31-105
Rejestracja
2017-12-18
Rozpoczęcie działalności
2017-12-18
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mana osiągnęła 7 545 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 501 579 zł. Pozostałe przychody to 44 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 865 300 zł.
Zysk netto wyniósł 2 636 279 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 257 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 545 817 zł w 2023 roku.
• 6 652 925 zł w 2022 roku.
• 4 962 230 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 439 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 636 279 zł w 2023 roku.
• 3 090 934 zł w 2022 roku.
• 2 627 667 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mana wynosi 17 741 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 165 459 zł a 36 907 907 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 925 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 741 120 zł w 2023 roku.
• 18 749 913 zł w 2022 roku.
• 15 894 489 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mana wyniosła 3 166 883 zł.
a
ktywa trwałe to 1670 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 165 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 166 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 887 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 604 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 166 883 zł w 2023 roku.
• 2 949 566 zł w 2022 roku.
• 2 982 732 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mana wyniosły 279 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 166 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 604 zł w 2023 roku
• 348 373 zł w 2022 roku
• 215 176 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mana wykazała przychody na poziomie 7 545 817 zł.
Organizacja zarobiła 2 900 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 636 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 044 zł w 2023 roku
• 307 051 zł w 2022 roku
• 249 090 zł w 2021 roku

Organizacja Mana wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki