COGITO CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000715492
NIP
5223111779
REGON
369359910

Podsumowanie

aktywa
4 mln
przychód
6,3 mln
zysk
3,7 mln
wartość firmy
21,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 13
Kod pocztowy
00-071
Rejestracja
2018-01-26
Rozpoczęcie działalności
2018-01-26
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cogito capital partners osiągnęła 6 305 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 195 611 zł. Pozostałe przychody to 109 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 456 225 zł.
Zysk netto wyniósł 3 739 386 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 261 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 305 393 zł w 2022 roku.
• 7 336 331 zł w 2021 roku.
• 5 426 287 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 747 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 739 386 zł w 2022 roku.
• 5 069 295 zł w 2021 roku.
• 3 376 190 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cogito capital partners wynosi 21 840 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 679 731 zł a 52 351 401 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 368 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 840 869 zł w 2022 roku.
• 27 108 905 zł w 2021 roku.
• 18 282 374 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cogito capital partners wyniosła 3 964 469 zł.
a
ktywa trwałe to 262 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 701 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 964 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 572 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 494 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 792 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 964 469 zł w 2022 roku.
• 2 961 633 zł w 2021 roku.
• 1 820 487 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cogito capital partners wyniosły 391 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 964 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 494 zł w 2022 roku
• 373 849 zł w 2021 roku
• 273 700 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cogito capital partners wykazała przychody na poziomie 6 305 393 zł.
Organizacja zarobiła 4 108 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 369 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 739 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 885 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 369 426 zł w 2022 roku
• 270 898 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Cogito capital partners wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki