YEABUNNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000791543
NIP
7831802906
REGON
383694394

Podsumowanie

aktywa
237 tys.
przychód
640 tys.
zysk
86 tys.
wartość firmy
931 tys.
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29
Kod pocztowy
61-806
Rejestracja
2019-06-21
Rozpoczęcie działalności
2019-06-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Yeabunny osiągnęła 639 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 177 zł. Pozostałe przychody to 490 528 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 799 zł.
Zysk netto wyniósł 86 378 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 639 705 zł w 2023 roku.
• 855 902 zł w 2022 roku.
• 541 110 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 378 zł w 2023 roku.
• 290 555 zł w 2022 roku.
• 144 109 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Yeabunny wynosi 930 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 158 642 zł a 1 599 262 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 930 626 zł w 2023 roku.
• 1 826 680 zł w 2022 roku.
• 1 288 707 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Yeabunny wyniosła 237 498 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 975 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 498 zł w 2023 roku.
• 295 318 zł w 2022 roku.
• 485 044 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła -224%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Yeabunny wyniosły 25 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 975 zł w 2023 roku
• 170 174 zł w 2022 roku
• 16 335 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Yeabunny wykazała przychody na poziomie 639 705 zł.
Organizacja zarobiła 99 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 106 zł w 2023 roku
• 30 596 zł w 2022 roku
• 15 233 zł w 2021 roku

Organizacja Yeabunny wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kawula Magdalena posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Sówka Mateusz posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.