BLAST VISUALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000478410

NIP

6381808149

REGON

243328590

aktywa

236 tys.

przychód

422 tys.

zysk netto

75 tys.

wartość firmy

727 tys.

Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
PSZCZYNA
Adres
UL. DWORCOWA, 36
Kod pocztowy
43-200
Rejestracja
2013-09-25
Rozpoczęcie działalności
2013-08-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Blast visuals osiągnęła 421 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 421 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 346 319 zł.
Zysk netto wyniósł 75 403 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 722 zł w 2022 roku.
• 300 306 zł w 2021 roku.
• 174 038 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 403 zł w 2022 roku.
• 29 150 zł w 2021 roku.
• 60 045 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Blast visuals wynosi 726 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 144 213 zł a 1 055 639 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 726 972 zł w 2022 roku.
• 404 466 zł w 2021 roku.
• 434 181 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Blast visuals wyniosła 235 526 zł.
a
ktywa trwałe to 61 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 192 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 242 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 526 zł w 2022 roku.
• 158 744 zł w 2021 roku.
• 167 772 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Blast visuals wyniosły 43 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 242 zł w 2022 roku
• 41 862 zł w 2021 roku
• 63 800 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Blast visuals wykazała przychody na poziomie 421 722 zł.
Organizacja zarobiła 85 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 236 zł w 2022 roku
• 3198 zł w 2021 roku
• 4056 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Blast visuals wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0099%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Burkowska Katarzyna posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Urban Jakub posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 06.07.2021 jest Burkowska Katarzyna kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2017 do 06.07.2021 był Urban Jakub kontrolując 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2013 do 06.09.2017:
• Burkowska Katarzyna (50% udziałów)
• Urban Jakub (50% udziałów)