STREAMLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447979
NIP
5423229942
REGON
200757524

Podsumowanie

aktywa
698 tys.
przychód
1,1 mln
zysk
80 tys.
wartość firmy
1,2 mln
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UPALNA, 96
Kod pocztowy
15-668
Rejestracja
2013-01-17
Rozpoczęcie działalności
2013-02-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Streamline osiągnęła 1 122 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 122 216 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 042 547 zł.
Zysk netto wyniósł 79 669 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 122 216 zł w 2022 roku.
• 875 575 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 669 zł w 2022 roku.
• 22 004 zł w 2021 roku.
• 124 035 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Streamline wynosi 1 178 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 111 339 zł a 2 805 540 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 178 157 zł w 2022 roku.
• 723 320 zł w 2021 roku.
• 796 837 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Streamline wyniosła 698 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 698 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 698 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 550 018 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 698 469 zł w 2022 roku.
• 978 363 zł w 2021 roku.
• 914 184 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Streamline wyniosły 550 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 698 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 550 018 zł w 2022 roku
• 909 580 zł w 2021 roku
• 867 405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Streamline wykazała przychody na poziomie 1 122 216 zł.
Organizacja zarobiła 81 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1887 zł w 2022 roku
• 2828 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Streamline wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pańkowski Marcin posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.