EMMA PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000608875

NIP

5252652354

REGON

364010002

aktywa

301 tys.

przychód

619 tys.

zysk netto

25 tys.

wartość firmy

683 tys.

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. RADZYMIŃSKA, 28
Kod pocztowy
03-752
Rejestracja
2016-03-22
Rozpoczęcie działalności
2016-03-22
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.emmaproduction.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Emma production osiągnęła 618 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 613 467 zł. Pozostałe przychody to 5199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 588 356 zł.
Zysk netto wyniósł 25 111 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 618 666 zł w 2022 roku.
• 550 253 zł w 2021 roku.
• 310 619 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 111 zł w 2022 roku.
• 69 766 zł w 2021 roku.
• 68 570 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Emma production wynosi 682 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 169 777 zł a 1 546 665 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 665 zł w 2022 roku.
• 819 344 zł w 2021 roku.
• 602 478 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Emma production wyniosła 301 294 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 54 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 925 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 294 zł w 2022 roku.
• 265 835 zł w 2021 roku.
• 178 339 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Emma production wyniosły 74 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 925 zł w 2022 roku
• 34 577 zł w 2021 roku
• 16 848 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Emma production wykazała przychody na poziomie 618 666 zł.
Organizacja zarobiła 28 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3058 zł w 2022 roku
• 9120 zł w 2021 roku
• 2529 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Emma production wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0145%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Macuk Marcin posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.