NEW SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763567
NIP
9241819798
REGON
080091144

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
3,7 mln
zysk
-274 tys.
wartość firmy
3 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. REJA, 15
Kod pocztowy
65-076
Rejestracja
2019-01-02
Rozpoczęcie działalności
2006-05-02
Kapitał zakładowy
400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE,A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja New software osiągnęła 3 719 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 719 048 zł. Pozostałe przychody to 820 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 992 592 zł.
Strata netto wyniosła 273 545 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 929 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 719 868 zł w 2022 roku.
• 4 290 285 zł w 2021 roku.
• 5 180 302 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -273 545 zł w 2022 roku.
• 119 457 zł w 2021 roku.
• 339 794 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji New software wynosi 3 010 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 299 670 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 677 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 010 163 zł w 2022 roku.
• 4 103 427 zł w 2021 roku.
• 5 488 529 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów New software wyniosła 1 228 103 zł.
a
ktywa trwałe to 329 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 748 583 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 150 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 228 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 707 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 521 101 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 228 103 zł w 2022 roku.
• 1 615 164 zł w 2021 roku.
• 1 692 662 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania New software wyniosły 521 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 228 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 521 101 zł w 2022 roku
• 594 618 zł w 2021 roku
• 791 573 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja New software wykazała przychody na poziomie 3 719 868 zł.
Organizacja zarobiła -270 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -273 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3498 zł w 2022 roku
• 10 947 zł w 2021 roku
• 85 840 zł w 2020 roku

Organizacja New software wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lubas Marek posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ponikowski Mateusz posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.