BILLTECH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681407
NIP
7010698224
REGON
367482813

Podsumowanie

aktywa
1 mln
przychód
3,7 mln
zysk
-307 tys.
wartość firmy
3,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ZŁOTA, 75A
Kod pocztowy
00-819
Rejestracja
2017-06-02
Rozpoczęcie działalności
2017-06-02
Kapitał zakładowy
5022,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.billtech.pl
Email
kontakt@billtech.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Billtech group osiągnęła 3 700 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 693 495 zł. Pozostałe przychody to 6792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 000 646 zł.
Strata netto wyniosła 307 151 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 714 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 700 287 zł w 2022 roku.
• 3 149 799 zł w 2021 roku.
• 2 425 099 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -307 151 zł w 2022 roku.
• 426 026 zł w 2021 roku.
• 347 559 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Billtech group wynosi 3 159 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 250 717 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 613 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 159 433 zł w 2022 roku.
• 4 726 910 zł w 2021 roku.
• 3 610 387 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Billtech group wyniosła 1 028 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 028 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 028 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 923 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 048 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 028 481 zł w 2022 roku.
• 1 498 063 zł w 2021 roku.
• 918 561 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Billtech group wyniosły 105 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 028 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 048 zł w 2022 roku
• 267 478 zł w 2021 roku
• 114 003 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Billtech group wykazała przychody na poziomie 3 700 287 zł.
Organizacja zarobiła -307 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -307 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 44 791 zł w 2021 roku
• 36 205 zł w 2020 roku

Organizacja Billtech group wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Małolepszy Jędrzej posiada 39 udziałów, które stanowią 41.9% firmy.
Petryński Bartosz posiada 39 udziałów, które stanowią 41.9% firmy.
Kaciuba Michał posiada 15 udziałów, które stanowią 16.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Małolepszy Jędrzej (42% udziałów)
• Petryński Bartosz (42% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.06.2017 do 02.10.2018:
• Małolepszy Jędrzej (34% udziałów)
• Petryński Bartosz (34% udziałów)