DOBRYMECHANIK.PL SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000352554

NIP

9721210206

REGON

301363304

aktywa

2 mln

przychód

3,6 mln

zysk netto

-3,2 mln

wartość firmy

2,4 mln

Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. IGNACEGO DOBROGOJSKIEGO, 30A
Kod pocztowy
61-692
Rejestracja
2010-03-31
Rozpoczęcie działalności
2010-03-04
Kapitał zakładowy
26500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dobrymechanik.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki

Organizacja Dobrymechanik.pl społka z ograniczoną odpowiedzialności osiągnęła 3 624 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 598 392 zł. Pozostałe przychody to 25 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 803 246 zł.
Strata netto wyniosła 3 204 854 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 556 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 624 134 zł w 2022 roku.
• 3 620 547 zł w 2021 roku.
• 2 465 597 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -607 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 204 854 zł w 2022 roku.
• -620 713 zł w 2021 roku.
• -851 810 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Dobrymechanik.pl społka z ograniczoną odpowiedzialności wynosi 2 416 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 060 336 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 416 090 zł w 2022 roku.
• 2 413 698 zł w 2021 roku.
• 1 643 731 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dobrymechanik.pl społka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosła 1 976 186 zł.
a
ktywa trwałe to 1250 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 974 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 976 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 766 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 742 376 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 976 186 zł w 2022 roku.
• 415 620 zł w 2021 roku.
• 604 009 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -162%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła -88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Dobrymechanik.pl społka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosły 5 742 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 976 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 291%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 099 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 742 376 zł w 2022 roku
• 1 824 993 zł w 2021 roku
• 1 427 097 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 291% w 2022 roku
• 439% w 2021 roku
• 236% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dobrymechanik.pl społka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała przychody na poziomie 3 624 134 zł.
Organizacja zarobiła -3 204 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 204 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Dobrymechanik.pl społka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0471%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Market One Capital Scsp posiada 325 udziałów, które stanowią 61% firmy.
Chudzik Krzysztof posiada 67 udziałów, które stanowią 13% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2023 jest Market One Capital Scsp kontrolujący 61% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2022 do 01.03.2023 był Market One Capital Scsp kontrolując 61% udziałów.
W okresie od 29.09.2021 do 28.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Market One Capital Scsp. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.