ALIEN FX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000246837
NIP
5252352468
REGON
140387329

Podsumowanie

aktywa
282 tys.
przychód
503 tys.
zysk
19 tys.
wartość firmy
578 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
JANA CHRYZOSTOMA PASKA, 2A
Kod pocztowy
01-640
Rejestracja
2005-12-16
Rozpoczęcie działalności
2006-02-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Alien fx osiągnęła 502 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 502 717 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 484 211 zł.
Zysk netto wyniósł 18 506 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -53 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 717 zł w 2023 roku.
• 468 370 zł w 2022 roku.
• 286 108 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 506 zł w 2023 roku.
• 14 704 zł w 2022 roku.
• 5026 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alien fx wynosi 577 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 168 398 zł a 1 256 792 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 577 568 zł w 2023 roku.
• 525 580 zł w 2022 roku.
• 400 630 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Alien fx wyniosła 282 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 857 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 388 zł w 2023 roku.
• 231 891 zł w 2022 roku.
• 286 734 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Alien fx wyniosły 57 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 857 zł w 2023 roku
• 25 867 zł w 2022 roku
• 33 685 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Alien fx wykazała przychody na poziomie 502 717 zł.
Organizacja zarobiła 22 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3948 zł w 2023 roku
• 2635 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Alien fx wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Rogocki Ryszard posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rogocka Paulina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.