WRZOSPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000737836

NIP

5223129621

REGON

380602049

aktywa

105 tys.

przychód

329 tys.

zysk netto

20 tys.

wartość firmy

337 tys.

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 11
Kod pocztowy
02-495
Rejestracja
2018-06-26
Rozpoczęcie działalności
2018-06-26
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Wrzospress osiągnęła 328 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 328 567 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 308 582 zł.
Zysk netto wyniósł 19 985 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 567 zł w 2022 roku.
• 203 556 zł w 2021 roku.
• 118 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 985 zł w 2022 roku.
• 15 115 zł w 2021 roku.
• -14 145 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Wrzospress wynosi 337 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 439 zł a 821 417 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 424 zł w 2022 roku.
• 219 614 zł w 2021 roku.
• 91 144 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wrzospress wyniosła 105 428 zł.
a
ktywa trwałe to 15 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 177 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 428 zł w 2022 roku.
• 50 212 zł w 2021 roku.
• 81 364 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wrzospress wyniosły 54 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 177 zł w 2022 roku
• 18 946 zł w 2021 roku
• 65 213 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wrzospress wykazała przychody na poziomie 328 567 zł.
Organizacja zarobiła 19 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Wrzospress wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00771%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Wrzosek Dariusz posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Piętka Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.