CA IRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179391
NIP
5260022219
REGON
010306228

Podsumowanie

aktywa
390 tys.
przychód
503 tys.
zysk
9 tys.
wartość firmy
465 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MARSZAŁKOWSKA, 25/21
Kod pocztowy
00-628
Rejestracja
2003-11-17
Rozpoczęcie działalności
1993-08-09
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ca ira osiągnęła 502 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 501 847 zł. Pozostałe przychody to 708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 492 612 zł.
Zysk netto wyniósł 9235 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 554 zł w 2023 roku.
• 515 109 zł w 2022 roku.
• 631 837 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9235 zł w 2023 roku.
• 12 818 zł w 2022 roku.
• 8691 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ca ira wynosi 464 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 350 zł a 1 256 386 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 725 zł w 2023 roku.
• 480 582 zł w 2022 roku.
• 532 278 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ca ira wyniosła 390 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 454 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 119 zł w 2023 roku.
• 355 117 zł w 2022 roku.
• 123 395 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ca ira wyniosły 266 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 454 zł w 2023 roku
• 240 579 zł w 2022 roku
• 21 675 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ca ira wykazała przychody na poziomie 502 554 zł.
Organizacja zarobiła 10 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1013 zł w 2023 roku
• 1292 zł w 2022 roku
• 1933 zł w 2021 roku

Organizacja Ca ira wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jezierska Elżbieta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Buchalik Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.