ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471961
NIP
5272698951
REGON
146805667

Podsumowanie

aktywa
4,8 mld
przychód
11,7 mld
zysk
178,6 mln
wartość firmy
9,9 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
T. CHAŁUBIŃSKIEGO, 8
Kod pocztowy
00-613
Rejestracja
2013-07-31
Rozpoczęcie działalności
2013-08-13
Kapitał zakładowy
879206900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.animex.pl
Email
biuro@animex.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Animex foods osiągnęła 11 696 989 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 643 303 000 zł. Pozostałe przychody to 53 686 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 464 732 000 zł.
Zysk netto wyniósł 178 571 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 338 649 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 696 989 000 zł w 2022 roku.
• 9 323 837 000 zł w 2021 roku.
• 7 989 362 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 411 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 571 000 zł w 2022 roku.
• 301 477 000 zł w 2021 roku.
• 219 656 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Animex foods wynosi 9 881 996 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 369 719 750 zł a 29 242 472 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 874 233 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 881 996 417 zł w 2022 roku.
• 8 654 477 583 zł w 2021 roku.
• 7 212 119 083 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Animex foods wyniosła 4 815 973 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 455 176 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 360 797 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 815 973 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 826 293 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 989 680 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 881 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 815 973 000 zł w 2022 roku.
• 4 195 060 000 zł w 2021 roku.
• 3 627 535 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 393 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Animex foods wyniosły 2 989 680 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 815 973 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 179 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 989 680 000 zł w 2022 roku
• 2 551 489 000 zł w 2021 roku
• 2 284 530 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Animex foods wykazała przychody na poziomie 11 696 989 000 zł.
Organizacja zarobiła 228 183 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 612 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 571 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 585 810 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 612 000 zł w 2022 roku
• 75 021 000 zł w 2021 roku
• 67 767 000 zł w 2020 roku

Organizacja Animex foods wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Smithfield Polska posiada 17584138 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.02.2024 jest Smithfield Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2020 do 08.02.2024 była Smithfield Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 10.03.2020 do 01.06.2020 najwięcej udziałów posiadała Smithfield Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.