CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000281735
NIP
5252393332
REGON
140950351

Podsumowanie

aktywa
2,8 mld
przychód
7,6 mld
zysk
212,6 mln
wartość firmy
7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WOŁOSKA, 22
Kod pocztowy
02-675
Rejestracja
2007-05-29
Rozpoczęcie działalności
2007-05-02
Kapitał zakładowy
554661500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cargill poland osiągnęła 7 638 773 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 274 150 000 zł. Pozostałe przychody to 364 623 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 061 601 000 zł.
Zysk netto wyniósł 212 549 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 561 959 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 638 773 000 zł w 2021 roku.
• 5 889 195 000 zł w 2020 roku.
• 5 477 699 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 454 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 549 000 zł w 2021 roku.
• 5 179 000 zł w 2020 roku.
• 112 376 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cargill poland wynosi 7 036 213 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 093 502 250 zł a 19 096 932 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 065 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 036 213 583 zł w 2021 roku.
• 4 880 695 000 zł w 2020 roku.
• 5 031 129 333 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cargill poland wyniosła 2 827 294 000 zł.
a
ktywa trwałe to 844 665 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 982 629 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 827 294 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 458 003 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 369 291 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 546 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 827 294 000 zł w 2021 roku.
• 2 078 823 000 zł w 2020 roku.
• 1 977 811 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cargill poland wyniosły 1 369 291 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 827 294 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 070 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 369 291 000 zł w 2021 roku
• 833 691 000 zł w 2020 roku
• 738 043 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
• 37% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cargill poland wykazała przychody na poziomie 7 638 773 000 zł.
Organizacja zarobiła 275 456 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 907 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 549 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 261 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 907 000 zł w 2021 roku
• 5 839 000 zł w 2020 roku
• 32 055 000 zł w 2019 roku

Organizacja Cargill poland wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 90%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Cargill Holding Polska posiada 1109323 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2013 jest Cargill Holding Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2013 do 11.09.2013 była Cargill Holding Polska kontrolująca 98% udziałów.
W okresie od 17.01.2013 do 02.04.2013 najwięcej udziałów posiadał Cargill (polska). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CARGILL POLAND

Organizacja Numer KRS
1
0000194538
2
0000124606
3
0000090938
4
0000667442
5
0000090422
6
0000053985
7
0000401556
8
0000066285
9
0000079715
10
0000030134
11
0000038455
12
0000478202
13
0000478233
14
0000478234
15
0000478256
16
0000478264
17
0000478298
18
0000478336
19
0000478348
20
0000478377
21
0000478384
22
0000478393
23
0000478398
24
0000478435
25
0000478452
26
0000478465
27
0000478466
28
0000478467
29
0000478494
30
0000478500