CARGILL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000281735
NIP
5252393332
REGON
140950351

Podsumowanie

aktywa
2,7 mld
przychód
9,6 mld
zysk
6,8 mln
wartość firmy
7,5 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WOŁOSKA, 22
Kod pocztowy
02-675
Rejestracja
2007-05-29
Rozpoczęcie działalności
2007-05-02
Kapitał zakładowy
554661500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cargill poland osiągnęła 9 561 978 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 290 762 000 zł. Pozostałe przychody to 271 216 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 283 953 000 zł.
Zysk netto wyniósł 6 809 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 788 833 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 561 978 000 zł w 2022 roku.
• 7 638 773 000 zł w 2021 roku.
• 5 889 195 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 911 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 809 000 zł w 2022 roku.
• 212 549 000 zł w 2021 roku.
• 5 179 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cargill poland wynosi 7 500 804 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 090 000 zł a 23 904 945 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 819 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 500 804 500 zł w 2022 roku.
• 7 036 213 583 zł w 2021 roku.
• 4 880 695 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cargill poland wyniosła 2 648 541 000 zł.
a
ktywa trwałe to 803 906 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 844 635 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 648 541 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 465 222 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 319 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 162 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 648 541 000 zł w 2022 roku.
• 2 827 294 000 zł w 2021 roku.
• 2 078 823 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cargill poland wyniosły 1 183 319 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 648 541 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 397 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 183 319 000 zł w 2022 roku
• 1 369 291 000 zł w 2021 roku
• 833 691 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cargill poland wykazała przychody na poziomie 9 561 978 000 zł.
Organizacja zarobiła 12 288 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 479 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 809 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6 019 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 479 000 zł w 2022 roku
• 62 907 000 zł w 2021 roku
• 5 839 000 zł w 2020 roku

Organizacja Cargill poland wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 90%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Cargill Holding Polska posiada 1109323 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2013 jest Cargill Holding Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2013 do 11.09.2013 była Cargill Holding Polska kontrolująca 98% udziałów.
W okresie od 17.01.2013 do 02.04.2013 najwięcej udziałów posiadał Cargill (polska) . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CARGILL POLAND

Organizacja Numer KRS
1
0000667442
2
0000090422
3
0000053985
4
0000401556
5
0000079715
6
0000099218
7
0000090938
8
0000066285
9
0000030134
10
0000038455
11
0000383109
12
0000383124
13
0000383133
14
0000383136
15
0000383156
16
0000383165
17
0000383187
18
0000383206
19
0000383254
20
0000383298
21
0000383299
22
0000383339
23
0000383346
24
0000383361
25
0000383364
26
0000383379
27
0000383382
28
0000383386
29
0000383391
30
0000383410