CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000140562
NIP
5660004455
REGON
130280786

Podsumowanie

aktywa
4,2 mld
przychód
11,1 mld
zysk
447,7 mln
wartość firmy
13,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
UJAZDÓWEK
Adres
, 2A
Kod pocztowy
06-400
Rejestracja
2002-12-02
Rozpoczęcie działalności
1996-11-02
Kapitał zakładowy
11994013,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.cedrob.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cedrob osiągnęła 11 054 202 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 004 820 588 zł. Pozostałe przychody to 49 382 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 557 082 229 zł.
Zysk netto wyniósł 447 738 359 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 236 541 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 054 202 617 zł w 2022 roku.
• 7 182 254 993 zł w 2021 roku.
• 6 137 100 320 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 315 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 447 738 359 zł w 2022 roku.
• 183 993 743 zł w 2021 roku.
• -41 291 870 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cedrob wynosi 13 740 632 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 477 383 590 zł a 27 635 506 543 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 562 437 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 740 632 771 zł w 2022 roku.
• 8 286 217 451 zł w 2021 roku.
• 6 137 100 320 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cedrob wyniosła 4 174 757 340 zł.
a
ktywa trwałe to 2 397 965 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 776 722 253 zł.
u
działy (akcje) własne to 69 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 174 757 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 787 678 912 zł.
k
apitały mniejszości to 41 313 404 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 110 994 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 234 770 550 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 703 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 174 757 340 zł w 2022 roku.
• 3 682 860 620 zł w 2021 roku.
• 3 410 284 447 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 174 757 340 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cedrob wykazała przychody na poziomie 11 054 202 617 zł.
Organizacja zarobiła 509 591 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 853 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 738 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 121 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 853 029 zł w 2022 roku
• 30 376 447 zł w 2021 roku
• 9 613 532 zł w 2020 roku

Organizacja Cedrob wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CEDROB

Organizacja Numer KRS
1
0000270560
2
0000454695
3
0000749734
4
0000806717
5
0000815001
6
0000445419
7
0000416679
8
0000506414
9
0000296509
10
0000720493
11
0000676755
12
0000710486
13
0000147084
14
0000254011
15
0000933810
16
0000406005
17
0000151882
18
0000383429
19
0000628508
20
0000374332
21
0000126583
22
0000180906
23
0000369965
24
0000398417
25
0000054754
26
0000027824
27
0000163686
28
0000677766
29
0000973746
30
0000471961