KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000084678
NIP
9561040510
REGON
870363980

Podsumowanie

aktywa
8,6 mld
przychód
6,6 mld
zysk
664,8 mln
wartość firmy
10,6 mld
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
KRASZEWSKIEGO, 40
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2002-01-24
Rozpoczęcie działalności
1996-04-01
Kapitał zakładowy
1295817566,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.kgssa.pl
Email
sekretariat@kgssa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIAW IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Krajowa grupa spożywcza osiągnęła 6 636 278 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 549 275 000 zł. Pozostałe przychody to 87 003 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 884 471 000 zł.
Zysk netto wyniósł 664 804 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 613 285 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 636 278 000 zł w 2023 roku.
• 4 106 516 689 zł w 2022 roku.
• 2 637 583 513 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 243 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 664 804 000 zł w 2023 roku.
• 519 679 878 zł w 2022 roku.
• 126 391 072 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krajowa grupa spożywcza wynosi 10 625 102 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 648 040 000 zł a 16 590 695 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 902 744 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 625 102 000 zł w 2023 roku.
• 7 224 595 957 zł w 2022 roku.
• 3 395 929 944 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Krajowa grupa spożywcza wyniosła 8 573 094 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 764 304 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 808 790 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 573 094 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 085 524 000 zł.
k
apitały mniejszości to 46 949 000 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 938 302 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 502 319 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 870 105 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 573 094 000 zł w 2023 roku.
• 7 130 387 598 zł w 2022 roku.
• 3 477 619 064 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 573 094 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Krajowa grupa spożywcza wykazała przychody na poziomie 6 636 278 000 zł.
Organizacja zarobiła 774 753 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 949 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 664 804 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 586 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 949 000 zł w 2023 roku
• 77 480 056 zł w 2022 roku
• 39 135 240 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja cukru" (10.81.Z)

Organizacja Krajowa grupa spożywcza wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja cukru".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 100%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA

Organizacja Numer KRS
1
0000080986
2
0000134177
3
0000156033
4
0000156045
5
0000156066
6
0000156112
7
0000156156
8
0000156229
9
0000156250
10
0000156269
11
0000156274
12
0000156324
13
0000156347
14
0000156355
15
0000156452
16
0000156480
17
0000156534
18
0000156540
19
0000156546
20
0000156563
21
0000156568
22
0000156575
23
0000156594
24
0000156600
25
0000156602
26
0000156622
27
0000156655
28
0000156658
29
0000156663
30
0000156668