IMMOQEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000287501
NIP
5213455342
REGON
141034113

Podsumowanie

aktywa
2,7 mln
przychód
10,5 mln
zysk
325 tys.
wartość firmy
8,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KAROLA CHODKIEWICZA, 3
Kod pocztowy
02-593
Rejestracja
2007-08-30
Rozpoczęcie działalności
2007-07-05
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Immoqee osiągnęła 10 470 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 467 477 zł. Pozostałe przychody to 3363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 142 931 zł.
Zysk netto wyniósł 324 547 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 637 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 470 840 zł w 2022 roku.
• 721 632 zł w 2021 roku.
• 417 548 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 547 zł w 2022 roku.
• -46 620 zł w 2021 roku.
• -179 011 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Immoqee wynosi 8 610 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 332 195 zł a 26 177 100 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 326 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 610 942 zł w 2022 roku.
• 569 873 zł w 2021 roku.
• 402 116 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Immoqee wyniosła 2 728 865 zł.
a
ktywa trwałe to 59 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 669 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 728 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 285 938 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 728 865 zł w 2022 roku.
• 1 144 436 zł w 2021 roku.
• 1 143 323 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Immoqee wyniosły 2 285 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 728 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 285 938 zł w 2022 roku
• 1 026 056 zł w 2021 roku
• 978 322 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Immoqee wykazała przychody na poziomie 10 470 840 zł.
Organizacja zarobiła 364 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 920 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Immoqee wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Żukowska Joanna posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2010 jest Żukowska Joanna kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2007 do 15.10.2010:
• Pindelski Mikołaj (38% udziałów)
• Mrówka Rafał (38% udziałów)