PRM PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000805629
NIP
9522200010
REGON
384451009

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
11,6 mln
zysk
308 tys.
wartość firmy
9,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WIDOCZNA, 37
Kod pocztowy
04-647
Rejestracja
2019-09-25
Rozpoczęcie działalności
2019-09-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.prmpartner.pl
Email
info@prmpartner.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Prm partner osiągnęła 11 600 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 600 382 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 292 651 zł.
Zysk netto wyniósł 307 732 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 866 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 600 395 zł w 2022 roku.
• 6 919 566 zł w 2021 roku.
• 2 659 501 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 732 zł w 2022 roku.
• 4659 zł w 2021 roku.
• 149 903 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prm partner wynosi 9 254 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 290 040 zł a 29 000 987 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 084 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 254 564 zł w 2022 roku.
• 4 690 921 zł w 2021 roku.
• 2 480 862 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Prm partner wyniosła 2 358 912 zł.
a
ktywa trwałe to 100 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 258 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 358 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 386 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 972 191 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 785 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 358 912 zł w 2022 roku.
• 1 361 889 zł w 2021 roku.
• 655 306 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 150 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36075.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Prm partner wyniosły 1 972 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 358 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 654 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 972 191 zł w 2022 roku
• 1 282 900 zł w 2021 roku
• 510 976 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 82.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Prm partner wykazała przychody na poziomie 11 600 395 zł.
Organizacja zarobiła 308 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 247 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 741 zł w 2022 roku
• 46 260 zł w 2021 roku
• 28 582 zł w 2020 roku

Organizacja Prm partner wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Mazur Piotr posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2020 jest Mazur Piotr kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2019 do 26.08.2020 była Cedzyńska Teresa kontrolująca 92% udziałów.