METFENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754579
NIP
5223139418
REGON
381636429

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
11,5 mln
zysk
14 tys.
wartość firmy
7,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. LEGIONOWA, 31A
Kod pocztowy
01-343
Rejestracja
2018-10-23
Rozpoczęcie działalności
2018-10-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
metfence.pl@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Metfence osiągnęła 11 511 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 268 566 zł. Pozostałe przychody to 243 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 254 419 zł.
Zysk netto wyniósł 14 147 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 877 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 511 769 zł w 2022 roku.
• 10 374 706 zł w 2021 roku.
• 7 136 112 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 147 zł w 2022 roku.
• -984 191 zł w 2021 roku.
• -278 135 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metfence wynosi 7 731 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 779 423 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 932 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 731 100 zł w 2022 roku.
• 6 916 471 zł w 2021 roku.
• 4 757 408 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Metfence wyniosła 2 406 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 406 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 406 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 471 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 877 902 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 601 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 406 137 zł w 2022 roku.
• 379 669 zł w 2021 roku.
• 390 968 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Metfence wyniosły 3 877 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 406 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 969 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 877 902 zł w 2022 roku
• 1 865 581 zł w 2021 roku
• 892 689 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2022 roku
• 491% w 2021 roku
• 228% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Metfence wykazała przychody na poziomie 11 511 769 zł.
Organizacja zarobiła 14 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Metfence wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Shersten Maksym posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2023 jest Shersten Maksym kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2018 do 07.07.2023 był Shersten Maksym kontrolując 99% udziałów.