HUMAN CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715275
NIP
5252737990
REGON
369415940

Podsumowanie

aktywa
3,3 mln
przychód
16,2 mln
zysk
71 tys.
wartość firmy
11,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. STAWKI, 2A
Kod pocztowy
00-193
Rejestracja
2018-02-02
Rozpoczęcie działalności
2018-02-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Human capital group osiągnęła 16 169 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 063 032 zł. Pozostałe przychody to 106 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 992 505 zł.
Zysk netto wyniósł 70 527 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 694 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 169 296 zł w 2023 roku.
• 13 378 065 zł w 2022 roku.
• 10 830 466 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 527 zł w 2023 roku.
• 139 482 zł w 2022 roku.
• 291 397 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Human capital group wynosi 11 829 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 705 269 zł a 40 423 240 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 971 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 829 213 zł w 2023 roku.
• 10 191 316 zł w 2022 roku.
• 8 995 967 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Human capital group wyniosła 3 322 603 zł.
a
ktywa trwałe to 299 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 023 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 322 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 023 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 299 169 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 553 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 322 603 zł w 2023 roku.
• 2 681 803 zł w 2022 roku.
• 1 740 767 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Human capital group wyniosły 2 299 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 322 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 383 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 299 169 zł w 2023 roku
• 1 728 897 zł w 2022 roku
• 927 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Human capital group wykazała przychody na poziomie 16 169 296 zł.
Organizacja zarobiła 118 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 308 zł w 2023 roku
• 34 828 zł w 2022 roku
• 55 237 zł w 2021 roku

Organizacja Human capital group wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szczepański Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szczepański Janusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.