CONSTANTIN ENTERTAINMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000252332
NIP
5252356199
REGON
140442985

Podsumowanie

aktywa
18,1 mln
przychód
101,7 mln
zysk
8,6 mln
wartość firmy
109,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
BIEDRONKI, 55
Kod pocztowy
02-959
Rejestracja
2006-03-09
Rozpoczęcie działalności
2006-02-24
Kapitał zakładowy
58000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Constantin entertainment polska osiągnęła 101 733 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 733 034 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 163 178 zł.
Zysk netto wyniósł 8 569 855 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 993 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 733 034 zł w 2023 roku.
• 107 006 599 zł w 2022 roku.
• 91 080 650 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 479 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 569 855 zł w 2023 roku.
• 8 608 786 zł w 2022 roku.
• 8 391 009 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Constantin entertainment polska wynosi 109 564 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 463 467 zł a 254 332 584 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 106 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 564 910 zł w 2023 roku.
• 112 272 968 zł w 2022 roku.
• 100 621 227 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Constantin entertainment polska wyniosła 18 077 154 zł.
a
ktywa trwałe to 3 681 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 395 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 077 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 951 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 125 865 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 077 154 zł w 2023 roku.
• 28 492 384 zł w 2022 roku.
• 22 261 718 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Constantin entertainment polska wyniosły 8 125 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 077 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -538 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 125 865 zł w 2023 roku
• 19 825 598 zł w 2022 roku
• 13 812 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Constantin entertainment polska wykazała przychody na poziomie 101 733 034 zł.
Organizacja zarobiła 10 687 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 118 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 569 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 118 056 zł w 2023 roku
• 2 175 274 zł w 2022 roku
• 2 063 322 zł w 2021 roku

Organizacja Constantin entertainment polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Constantin Entertainment Gmbh posiada 580 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2015 jest Constantin Entertainment Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2009 do 15.09.2015 był Constantin Entertainment Gmbh kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 03.06.2008 do 17.04.2009 najwięcej udziałów posiadał Constantin Entertainment Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.