PROVITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605655
NIP
9522144375
REGON
363906848

Podsumowanie

aktywa
459 tys.
przychód
388 tys.
zysk
-917
wartość firmy
412 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ZACHODNIA, 37
Kod pocztowy
05-075
Rejestracja
2016-03-07
Rozpoczęcie działalności
2016-03-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Provito osiągnęła 387 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 387 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 388 568 zł.
Strata netto wyniosła 917 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 387 652 zł w 2023 roku.
• 375 891 zł w 2022 roku.
• 153 484 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -917 zł w 2023 roku.
• 80 821 zł w 2022 roku.
• 78 526 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Provito wynosi 412 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 969 130 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 412 161 zł w 2023 roku.
• 728 290 zł w 2022 roku.
• 510 765 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Provito wyniosła 458 975 zł.
a
ktywa trwałe to 186 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 007 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 975 zł w 2023 roku.
• 325 924 zł w 2022 roku.
• 247 636 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Provito wyniosły 254 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 007 zł w 2023 roku
• 120 039 zł w 2022 roku
• 121 852 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Provito wykazała przychody na poziomie 387 652 zł.
Organizacja zarobiła -917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8002 zł w 2022 roku
• 7779 zł w 2021 roku

Organizacja Provito wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Księżopolski Krzysztof posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Księżopolska Katarzyna posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2018 jest Księżopolski Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2016 do 13.02.2018:
• Księżopolski Krzysztof (50% udziałów)
• Wiśniewski Łukasz (50% udziałów)