CREATIVE VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733098
NIP
8961578833
REGON
380318822

Podsumowanie

aktywa
164 tys.
przychód
348 tys.
zysk
56 tys.
wartość firmy
576 tys.
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELANY WROCŁAWSKIE
Adres
UL. FIOŁKOWA, 17
Kod pocztowy
55-040
Rejestracja
2018-05-22
Rozpoczęcie działalności
2018-05-22
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
creativevision@interia.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Creative vision osiągnęła 347 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 298 974 zł. Pozostałe przychody to 48 783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 479 zł.
Zysk netto wyniósł 56 495 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 757 zł w 2023 roku.
• 296 641 zł w 2022 roku.
• 249 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 495 zł w 2023 roku.
• 95 808 zł w 2022 roku.
• 144 967 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Creative vision wynosi 575 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 978 zł a 869 393 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 575 798 zł w 2023 roku.
• 656 599 zł w 2022 roku.
• 1 039 105 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Creative vision wyniosła 164 128 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6824 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 128 zł w 2023 roku.
• 108 580 zł w 2022 roku.
• 397 643 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Creative vision wyniosły 6824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6824 zł w 2023 roku
• 7772 zł w 2022 roku
• 7293 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Creative vision wykazała przychody na poziomie 347 757 zł.
Organizacja zarobiła 64 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7712 zł w 2023 roku
• 9494 zł w 2022 roku
• 14 387 zł w 2021 roku

Organizacja Creative vision wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Krajewski Jaromir posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Krajewska Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2021 jest Krajewski Jaromir kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2018 do 09.04.2021 był Krajewski Jaromir kontrolując 99% udziałów.