M & M STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000798063

NIP

1231445984

REGON

384046792

aktywa

273 tys.

przychód

167 tys.

zysk netto

35 tys.

wartość firmy

454 tys.

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
GÓRA KALWARIA
Adres
UL. MARIANKI, 6E
Kod pocztowy
05-530
Rejestracja
2019-08-05
Rozpoczęcie działalności
2019-08-05
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja M & m studio osiągnęła 167 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 167 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 876 zł.
Zysk netto wyniósł 35 484 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 360 zł w 2022 roku.
• 153 613 zł w 2021 roku.
• 135 460 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 484 zł w 2022 roku.
• 87 614 zł w 2021 roku.
• 88 806 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji M & m studio wynosi 454 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 200 492 zł a 1 069 291 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 454 001 zł w 2022 roku.
• 626 744 zł w 2021 roku.
• 553 698 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów M & m studio wyniosła 273 191 zł.
a
ktywa trwałe to 1166 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5868 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 191 zł w 2022 roku.
• 232 883 zł w 2021 roku.
• 145 267 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania M & m studio wyniosły 5868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5868 zł w 2022 roku
• 1044 zł w 2021 roku
• 1042 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja M & m studio wykazała przychody na poziomie 167 360 zł.
Organizacja zarobiła 35 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 9743 zł w 2021 roku
• 9047 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja M & m studio wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00393%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Pacholik Malwina posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.