GOLDBECK SOLAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000898692
NIP
7773374410
REGON
389031298

Podsumowanie

aktywa
238,3 mln
przychód
481,6 mln
zysk
-7,1 mln
wartość firmy
321,1 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
UL. TOWAROWA, 20
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2021-05-27
Rozpoczęcie działalności
2021-05-27
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Goldbeck solar polska osiągnęła 481 599 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 480 448 932 zł. Pozostałe przychody to 1 150 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 487 579 092 zł.
Strata netto wyniosła 7 130 160 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 799 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 481 599 232 zł w 2022 roku.
• 200 130 072 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 565 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 130 160 zł w 2022 roku.
• -607 378 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Goldbeck solar polska wynosi 321 066 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 203 998 081 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 533 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 066 155 zł w 2022 roku.
• 133 420 048 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Goldbeck solar polska wyniosła 238 271 200 zł.
a
ktywa trwałe to 112 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 238 158 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 271 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 732 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 003 737 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 135 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 238 271 200 zł w 2022 roku.
• 312 592 110 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Goldbeck solar polska wyniosły 246 003 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 271 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 001 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 003 737 zł w 2022 roku
• 313 194 487 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Goldbeck solar polska wykazała przychody na poziomie 481 599 232 zł.
Organizacja zarobiła -6 072 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 058 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 130 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 529 043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 058 086 zł w 2022 roku
• 181 091 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Goldbeck solar polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Goldbeck Solar Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2021 jest Goldbeck Solar Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2021 do 26.08.2021 był Goldbeck Joachim kontrolując 100% udziałów.