"PLUS" AGD RTV ANDRZEJ, DARIUSZ I PIOTR PRZYTARSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000023886
NIP
5581514647
REGON
091562684

Podsumowanie

aktywa
8,2 mln
przychód
8,5 mln
zysk
1,2 mln
wartość firmy
15,9 mln

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "plus" agd rtv andrzej, dariusz i piotr przytarscy osiągnęła 8 544 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 544 507 zł. Pozostałe przychody to 98 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 348 453 zł.
Zysk netto wyniósł 1 196 054 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 136 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 544 605 zł w 2022 roku.
• 7 774 453 zł w 2021 roku.
• 8 397 392 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 299 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 196 054 zł w 2022 roku.
• 963 135 zł w 2021 roku.
• 957 618 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "plus" agd rtv andrzej, dariusz i piotr przytarscy wynosi 15 869 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 389 352 zł a 28 743 211 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 592 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 869 971 zł w 2022 roku.
• 14 282 537 zł w 2021 roku.
• 14 761 419 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "plus" agd rtv andrzej, dariusz i piotr przytarscy wyniosła 8 218 732 zł.
a
ktywa trwałe to 4 205 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 013 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 218 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 185 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 032 929 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 218 732 zł w 2022 roku.
• 8 289 979 zł w 2021 roku.
• 8 115 651 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "plus" agd rtv andrzej, dariusz i piotr przytarscy wyniosły 1 032 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 218 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 032 929 zł w 2022 roku
• 1 293 942 zł w 2021 roku
• 1 005 401 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "plus" agd rtv andrzej, dariusz i piotr przytarscy wykazała przychody na poziomie 8 544 605 zł.
Organizacja zarobiła 1 196 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 196 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja "plus" agd rtv andrzej, dariusz i piotr przytarscy wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "PLUS" AGD RTV ANDRZEJ, DARIUSZ I PIOTR PRZYTARSCY