AB INVEST PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821316
NIP
6462981202
REGON
385396910

Podsumowanie

aktywa
7 mln
przychód
25,8 mln
zysk
1,3 mln
wartość firmy
23,8 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
LĘDZINY
Adres
UL. LĘDZIŃSKA, 14
Kod pocztowy
43-143
Rejestracja
2020-01-28
Rozpoczęcie działalności
2020-01-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
abinvest@post.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ab invest plus osiągnęła 25 782 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 755 249 zł. Pozostałe przychody to 27 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 412 869 zł.
Zysk netto wyniósł 1 342 380 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 594 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 782 918 zł w 2022 roku.
• 15 400 860 zł w 2021 roku.
• 2 919 100 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 447 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 342 380 zł w 2022 roku.
• 156 162 zł w 2021 roku.
• 114 040 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ab invest plus wynosi 23 764 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 206 226 zł a 64 457 295 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 921 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 764 359 zł w 2022 roku.
• 11 098 288 zł w 2021 roku.
• 2 491 504 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ab invest plus wyniosła 6 970 396 zł.
a
ktywa trwałe to 11 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 958 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 970 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 608 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 362 096 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 323 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 970 396 zł w 2022 roku.
• 2 907 856 zł w 2021 roku.
• 814 879 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ab invest plus wyniosły 5 362 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 970 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 787 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 362 096 zł w 2022 roku
• 2 632 655 zł w 2021 roku
• 695 839 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ab invest plus wykazała przychody na poziomie 25 782 918 zł.
Organizacja zarobiła 1 342 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 342 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 39 673 zł w 2021 roku
• 12 022 zł w 2020 roku

Organizacja Ab invest plus wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Baran Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Baran Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.