PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BMS" SPÓŁKA JAWNA Z. BIELECKI KRS
0000302841
NIP
5811172950
REGON
170324452

Podsumowanie

aktywa
11,9 mln
przychód
24,2 mln
zysk
354 tys.
wartość firmy
24,2 mln

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" osiągnęła 24 232 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 210 481 zł. Pozostałe przychody to 21 606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 856 363 zł.
Zysk netto wyniósł 354 118 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 232 087 zł w 2021 roku.
• 24 813 827 zł w 2020 roku.
• 18 287 524 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 118 zł w 2021 roku.
• 1 316 658 zł w 2020 roku.
• 891 235 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" wynosi 24 168 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 541 185 zł a 60 580 218 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 263 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 168 610 zł w 2021 roku.
• 27 945 778 zł w 2020 roku.
• 22 667 436 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" wyniosła 11 848 671 zł.
a
ktywa trwałe to 6 679 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 169 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 848 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 796 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 052 122 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 601 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 848 671 zł w 2021 roku.
• 12 795 588 zł w 2020 roku.
• 14 523 154 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" wyniosły 3 052 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 848 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 052 122 zł w 2021 roku
• 4 613 460 zł w 2020 roku
• 5 308 738 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
• 37% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" wykazała przychody na poziomie 24 232 087 zł.
Brak danych

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki