BULLDOGJOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403571
NIP
7393851016
REGON
281357750

Podsumowanie

aktywa
544 tys.
przychód
4 mln
zysk
-772 tys.
wartość firmy
2,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PROSTA, 70
Kod pocztowy
00-838
Rejestracja
2011-11-29
Rozpoczęcie działalności
2011-11-29
Kapitał zakładowy
8600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
bulldogjob.pl
Email
office@bulldogjob.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bulldogjob osiągnęła 3 951 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 951 584 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 723 266 zł.
Strata netto wyniosła 771 683 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 719 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 951 584 zł w 2022 roku.
• 3 445 242 zł w 2021 roku.
• 1 834 656 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -84 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -771 683 zł w 2022 roku.
• 241 006 zł w 2021 roku.
• -108 329 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bulldogjob wynosi 2 634 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 878 959 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 471 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 634 389 zł w 2022 roku.
• 3 310 168 zł w 2021 roku.
• 1 223 104 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bulldogjob wyniosła 543 768 zł.
a
ktywa trwałe to 38 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -705 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 249 698 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 768 zł w 2022 roku.
• 1 113 437 zł w 2021 roku.
• 561 859 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -142%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 142.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bulldogjob wyniosły 1 249 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 230%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 249 698 zł w 2022 roku
• 1 047 684 zł w 2021 roku
• 737 112 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 230% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 131% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bulldogjob wykazała przychody na poziomie 3 951 584 zł.
Organizacja zarobiła -771 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -771 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Bulldogjob wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Picasso Ventures posiada 67 udziałów, które stanowią 39% firmy.
Kukołowicz Adam posiada 35 udziałów, które stanowią 20.3% firmy.
Tur Iwona posiada 35 udziałów, które stanowią 20.3% firmy.
Jackowski Marcin posiada 35 udziałów, które stanowią 20.3% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2021 jest Picasso Ventures kontrolujący 39% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2020 do 19.02.2021 był Picasso Ventures kontrolując 36% udziałów.
W okresie od 26.10.2018 do 09.10.2020 najwięcej udziałów posiadał "innov8on . Jego udziały w tym czasie wynosiły 36%.