GERMANIA MINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000425965
NIP
6112727325
REGON
021913023

Podsumowanie

aktywa
20,2 mln
przychód
16 mln
zysk
1,3 mln
wartość firmy
20,9 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
JELENIA GÓRA
Adres
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 21
Kod pocztowy
58-500
Rejestracja
2012-07-02
Rozpoczęcie działalności
2012-08-01
Kapitał zakładowy
1300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
kurowskigroup.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB: - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI DO 50.000,00 ZŁ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Germania mint osiągnęła 15 946 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 940 661 zł. Pozostałe przychody to 5957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 642 025 zł.
Zysk netto wyniósł 1 298 636 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 336 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 946 618 zł w 2022 roku.
• 15 472 293 zł w 2021 roku.
• 13 202 080 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 139 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 298 636 zł w 2022 roku.
• 373 288 zł w 2021 roku.
• 266 954 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Germania mint wynosi 20 925 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 099 739 zł a 39 866 545 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 873 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 925 363 zł w 2022 roku.
• 15 933 776 zł w 2021 roku.
• 13 714 998 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Germania mint wyniosła 20 243 663 zł.
a
ktywa trwałe to 18 683 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 560 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 243 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 799 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 444 011 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 466 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 243 663 zł w 2022 roku.
• 20 207 559 zł w 2021 roku.
• 13 860 426 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Germania mint wyniosły 13 444 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 243 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 901 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 444 011 zł w 2022 roku
• 14 706 543 zł w 2021 roku
• 8 732 698 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Germania mint wykazała przychody na poziomie 15 946 618 zł.
Organizacja zarobiła 1 735 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 437 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 298 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 437 127 zł w 2022 roku
• 250 427 zł w 2021 roku
• 108 917 zł w 2020 roku

Organizacja Germania mint wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kurowski Szymon posiada 13000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.08.2023 jest Kurowski Szymon kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2021 do 02.08.2023 był Kurowski Szymon kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 26.08.2016 do 15.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Kurowski Apolinary. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do GERMANIA MINT