FAIRWIND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540672
NIP
9552365247
REGON
360668785

Podsumowanie

aktywa
8,6 mln
przychód
29,8 mln
zysk
684 tys.
wartość firmy
24,8 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECIN
Adres
UL. KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 30
Kod pocztowy
70-203
Rejestracja
2015-01-30
Rozpoczęcie działalności
2015-01-30
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWOCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fairwind poland osiągnęła 29 821 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 779 614 zł. Pozostałe przychody to 42 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 095 270 zł.
Zysk netto wyniósł 684 344 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 152 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 821 761 zł w 2022 roku.
• 23 185 035 zł w 2021 roku.
• 25 327 137 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 684 344 zł w 2022 roku.
• 691 225 zł w 2021 roku.
• 791 736 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fairwind poland wynosi 24 832 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 214 329 zł a 74 554 403 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 784 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 832 880 zł w 2022 roku.
• 19 922 661 zł w 2021 roku.
• 21 234 353 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fairwind poland wyniosła 8 640 072 zł.
a
ktywa trwałe to 1 984 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 655 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 640 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 952 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 687 634 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 107 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 640 072 zł w 2022 roku.
• 7 204 802 zł w 2021 roku.
• 12 087 752 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fairwind poland wyniosły 5 687 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 640 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 598 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 687 634 zł w 2022 roku
• 4 936 708 zł w 2021 roku
• 10 510 883 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fairwind poland wykazała przychody na poziomie 29 821 761 zł.
Organizacja zarobiła 899 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 414 zł w 2022 roku
• 113 895 zł w 2021 roku
• 305 622 zł w 2020 roku

Organizacja Fairwind poland wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Fairwind A/s posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2017 jest Fairwind A/s kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2015 do 21.04.2017 był Fairwind kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.01.2015 do 27.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Collarbridge A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FAIRWIND POLAND