CROWDWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000566600
NIP
8971810906
REGON
361988820

Podsumowanie

aktywa
1,3 mln
przychód
1,6 mln
zysk
171 tys.
wartość firmy
1,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 44
Kod pocztowy
00-024
Rejestracja
2015-07-09
Rozpoczęcie działalności
2015-07-09
Kapitał zakładowy
455000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Crowdway osiągnęła 1 629 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 629 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 459 200 zł.
Zysk netto wyniósł 170 792 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 270 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 629 992 zł w 2022 roku.
• 2 657 752 zł w 2021 roku.
• 1 588 059 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 792 zł w 2022 roku.
• -425 407 zł w 2021 roku.
• -239 387 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Crowdway wynosi 1 913 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 144 093 zł a 4 074 980 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 913 922 zł w 2022 roku.
• 1 771 834 zł w 2021 roku.
• 1 300 011 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Crowdway wyniosła 1 310 619 zł.
a
ktywa trwałe to 478 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 831 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 310 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 192 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 118 495 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 310 619 zł w 2022 roku.
• 1 422 592 zł w 2021 roku.
• 1 584 787 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Crowdway wyniosły 1 118 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 310 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 118 495 zł w 2022 roku
• 1 526 259 zł w 2021 roku
• 1 263 047 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Crowdway wykazała przychody na poziomie 1 629 992 zł.
Organizacja zarobiła 170 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Crowdway wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Vortune Equity Group posiada 9100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.08.2023 jest Vortune Equity Group kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2023 do 07.08.2023 był Vortune Equity Group kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.06.2020 do 08.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Vortune Equity Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.