KAN TRADEMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374866
NIP
5272644033
REGON
142726110

Podsumowanie

aktywa
7,3 mln
przychód
15,4 mln
zysk
5,8 mln
wartość firmy
38 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
WIĄCZYŃSKA, 8A
Kod pocztowy
92-760
Rejestracja
2010-12-30
Rozpoczęcie działalności
2010-12-24
Kapitał zakładowy
70024000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW, CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENT REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ INDYWIDUALNIE PRZED ORGANAMI WŁADZY I OSOBAMI TRZECIMI W SĄDZIE I POZA SĄDEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kan trademark osiągnęła 15 407 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 136 454 zł. Pozostałe przychody to 271 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 304 656 zł.
Zysk netto wyniósł 5 831 798 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 462 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 407 507 zł w 2023 roku.
• 18 447 818 zł w 2022 roku.
• 18 205 206 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 347 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 831 798 zł w 2023 roku.
• 6 051 122 zł w 2022 roku.
• 8 007 647 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kan trademark wynosi 38 015 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 416 770 zł a 81 645 170 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 625 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 015 633 zł w 2023 roku.
• 37 998 964 zł w 2022 roku.
• 50 216 051 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kan trademark wyniosła 7 323 645 zł.
a
ktywa trwałe to 3 369 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 953 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 323 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 889 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 434 618 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -352 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 323 645 zł w 2023 roku.
• 7 089 559 zł w 2022 roku.
• 11 178 252 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kan trademark wyniosły 1 434 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 323 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -700 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 434 618 zł w 2023 roku
• 5 094 987 zł w 2022 roku
• 3 113 375 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kan trademark wykazała przychody na poziomie 15 407 507 zł.
Organizacja zarobiła 7 165 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 333 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 831 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 333 889 zł w 2023 roku
• 851 729 zł w 2022 roku
• 1 884 000 zł w 2021 roku

Organizacja Kan trademark wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kan posiada 70024 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2012 jest Kan kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2011 do 25.01.2012 był Kan kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.12.2010 do 29.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Deloitte Doradztwo Podatkowe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.