STRATEGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000970441
NIP
7792488899
REGON
380079292

Podsumowanie

aktywa
5,7 mln
przychód
11,5 mln
zysk
5,9 mln
wartość firmy
33,6 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. PASTELOWA, 8
Kod pocztowy
60-198
Rejestracja
2022-06-01
Rozpoczęcie działalności
2018-04-30
Kapitał zakładowy
75000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.strategor.pl
Email
biuro@strategor.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Strategor osiągnęła 11 503 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 467 530 zł. Pozostałe przychody to 36 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 539 380 zł.
Zysk netto wyniósł 5 928 150 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 186 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 503 692 zł w 2023 roku.
• 3 597 510 zł w 2022 roku.
• 9 130 779 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 681 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 928 150 zł w 2023 roku.
• 1 782 470 zł w 2022 roku.
• 4 565 123 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strategor wynosi 33 643 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 261 633 zł a 82 994 100 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 391 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 643 361 zł w 2023 roku.
• 10 982 259 zł w 2022 roku.
• 24 860 987 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Strategor wyniosła 5 650 939 zł.
a
ktywa trwałe to 107 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 543 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 650 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 015 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 635 429 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 846 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 650 939 zł w 2023 roku.
• 2 546 674 zł w 2022 roku.
• 1 958 825 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 105%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 197%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -235.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Strategor wyniosły 2 635 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 650 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 680 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 635 429 zł w 2023 roku
• 607 954 zł w 2022 roku
• 1 274 411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Strategor wykazała przychody na poziomie 11 503 692 zł.
Organizacja zarobiła 6 388 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 460 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 928 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 460 813 zł w 2023 roku
• 41 212 zł w 2022 roku
• 543 121 zł w 2021 roku

Organizacja Strategor wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Świątek Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Wasielewski Paweł posiada 80 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Hołyszewski Grzegorz posiada 80 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Grabarkiewicz Paweł posiada 80 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Kariackas Bartosz posiada 80 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wasielewski Paweł (20% udziałów)
• Świątek Michał (20% udziałów)
• Hołyszewski Grzegorz (20% udziałów)
• Kariackas Bartosz (20% udziałów)
• Grabarkiewicz Paweł (20% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2022 do 15.06.2022 był Grabarkiewicz Paweł kontrolując 79% udziałów.