GRAPHENE PARTNERS CHAZANOW DYMARSKI KARBOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000832730
NIP
1133012089
REGON
385742105

Podsumowanie

aktywa
4,7 mln
przychód
14,8 mln
zysk
5,1 mln
wartość firmy
33 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SASKA, 103
Kod pocztowy
03-914
Rejestracja
2020-03-05
Rozpoczęcie działalności
2020-03-05
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Graphene partners chazanow dymarski karbowiak osiągnęła 14 836 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 722 262 zł. Pozostałe przychody to 113 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 629 129 zł.
Zysk netto wyniósł 5 093 133 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 709 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 836 015 zł w 2023 roku.
• 14 401 377 zł w 2022 roku.
• 12 714 786 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 273 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 093 133 zł w 2023 roku.
• 5 597 234 zł w 2022 roku.
• 5 361 915 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 32 952 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 688 834 zł a 71 303 866 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 238 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 952 044 zł w 2023 roku.
• 35 672 393 zł w 2022 roku.
• 33 964 182 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wyniosła 4 743 954 zł.
a
ktywa trwałe to 11 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 662 113 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 70 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 743 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 585 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 158 841 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 185 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 743 954 zł w 2023 roku.
• 6 887 082 zł w 2022 roku.
• 6 359 643 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 107%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wyniosły 1 158 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 743 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 158 841 zł w 2023 roku
• 1 977 027 zł w 2022 roku
• 972 978 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wykazała przychody na poziomie 14 836 015 zł.
Organizacja zarobiła 6 310 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 217 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 093 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 304 298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 217 192 zł w 2023 roku
• 1 334 931 zł w 2022 roku
• 329 812 zł w 2021 roku

Organizacja Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki