ELTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000197831
NIP
6340126950
REGON
003449232

Podsumowanie

aktywa
715 tys.
przychód
2,3 mln
zysk
27 tys.
wartość firmy
1,9 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
GRAŻYŃSKIEGO, 58
Kod pocztowy
40-126
Rejestracja
2004-03-03
Rozpoczęcie działalności
1990-06-05
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Elton osiągnęła 2 291 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 291 905 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 264 420 zł.
Zysk netto wyniósł 27 485 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -513 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 291 909 zł w 2022 roku.
• 2 530 305 zł w 2021 roku.
• 3 082 562 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 485 zł w 2022 roku.
• -58 383 zł w 2021 roku.
• 28 656 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elton wynosi 1 906 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 268 861 zł a 5 729 772 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -356 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 906 741 zł w 2022 roku.
• 1 932 419 zł w 2021 roku.
• 2 459 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Elton wyniosła 715 460 zł.
a
ktywa trwałe to 64 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 650 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 979 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 460 zł w 2022 roku.
• 595 027 zł w 2021 roku.
• 613 322 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Elton wyniosły 356 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 979 zł w 2022 roku
• 267 629 zł w 2021 roku
• 227 542 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Elton wykazała przychody na poziomie 2 291 909 zł.
Organizacja zarobiła 27 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2037 zł w 2020 roku

Organizacja Elton wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Płonka Maszczyńska Renata posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Maszczyński Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Płonka Maszczyńska Renata (50% udziałów)
• Maszczyński Maciej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2006 do 14.11.2022:
• Postawka Piotr (50% udziałów)
• Pietrek Mirosław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2004 do 26.09.2006:
• Postawka Piotr (50% udziałów)
• Pietrek Mirosław (50% udziałów)