JANTAR - AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000200332
NIP
8670003683
REGON
830010680

Podsumowanie

aktywa
577 tys.
przychód
1,4 mln
zysk
22 tys.
wartość firmy
1,2 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
TARNOBRZEG
Adres
UL. RUSINOWSKIEGO FERDYNANDA, 1
Kod pocztowy
39-400
Rejestracja
2004-03-17
Rozpoczęcie działalności
1991-11-21
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DYREKTOR SAMODZIELNIE PROKURENT ŁĄCZNIE Z DYREKTOREM ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jantar - agd osiągnęła 1 392 207 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 392 207 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 370 325 zł.
Zysk netto wyniósł 21 882 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 392 207 zł w 2022 roku.
• 1 342 491 zł w 2021 roku.
• 1 343 457 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 882 zł w 2022 roku.
• 100 527 zł w 2021 roku.
• 82 500 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jantar - agd wynosi 1 232 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 216 979 zł a 3 480 518 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 232 647 zł w 2022 roku.
• 1 497 670 zł w 2021 roku.
• 1 369 560 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jantar - agd wyniosła 576 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 576 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 576 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 359 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 576 664 zł w 2022 roku.
• 523 763 zł w 2021 roku.
• 529 512 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jantar - agd wyniosły 287 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 576 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 359 zł w 2022 roku
• 256 340 zł w 2021 roku
• 337 616 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jantar - agd wykazała przychody na poziomie 1 392 207 zł.
Organizacja zarobiła 22 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5457 zł w 2020 roku

Organizacja Jantar - agd wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Roszczypała Janusz posiada 8 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Dziekan Anna posiada 1 udział, który stanowi 10% firmy.
Rozszczypała Kamil posiada 1 udział, który stanowi 10% firmy.
Największym udziałowcem od 29.08.2008 jest Roszczypała Janusz kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2004 do 29.08.2008 był Roszczypała Janusz kontrolując 80% udziałów.