COMPLET ELECTRO-SERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762378
NIP
1251685757
REGON
382027030

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
2,3 mln
zysk
-478 tys.
wartość firmy
2,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADZYMIN
Adres
UL. NOWA, 130
Kod pocztowy
05-250
Rejestracja
2018-12-13
Rozpoczęcie działalności
2018-12-13
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
m.ratynska@completelectroserv.net
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Complet electro-serv osiągnęła 2 301 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 301 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 779 901 zł.
Strata netto wyniosła 477 918 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 460 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 301 982 zł w 2023 roku.
• 3 801 947 zł w 2022 roku.
• 4 106 031 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -477 918 zł w 2023 roku.
• 68 511 zł w 2022 roku.
• 665 972 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Complet electro-serv wynosi 2 451 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 754 956 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 451 281 zł w 2023 roku.
• 3 986 242 zł w 2022 roku.
• 6 527 424 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Complet electro-serv wyniosła 1 349 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 349 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 349 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 222 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 762 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 349 930 zł w 2023 roku.
• 1 770 267 zł w 2022 roku.
• 1 721 889 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Complet electro-serv wyniosły 127 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 349 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 762 zł w 2023 roku
• 200 181 zł w 2022 roku
• 220 314 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Complet electro-serv wykazała przychody na poziomie 2 301 982 zł.
Organizacja zarobiła -477 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -477 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 317 zł w 2022 roku
• 65 865 zł w 2021 roku

Organizacja Complet electro-serv wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ratyński Piotr posiada 375 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ratyńska Monika posiada 375 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ratyński Piotr (50% udziałów)
• Ratyńska Monika (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2018 do 13.12.2023:
• Ratyński Piotr (50% udziałów)
• Ratyńska Monika (50% udziałów)