SOFTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429357
NIP
8733250010
REGON
122633452

Podsumowanie

aktywa
622 tys.
przychód
0
zysk
-15 tys.
wartość firmy
0
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
DĄBROWA TARNOWSKA
Adres
UL. OLEŚNICKA, 3
Kod pocztowy
33-200
Rejestracja
2012-08-09
Rozpoczęcie działalności
2012-08-08
Kapitał zakładowy
349100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.gps24h.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I BRAKU PROKURENTA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, LUB USTANOWIENIA PROKURENTA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT PRZY ROZPORZĄDZENIU PRAWEM NIE PRZEKRACZAJĄCYM 50.000,00 ZŁOTYCH. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM PRZEKRACZAJĄCYM 50.000,00 ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Softcom osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 392 zł.
Strata netto wyniosła 15 392 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -198 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 61 145 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 392 zł w 2022 roku.
• -12 022 zł w 2021 roku.
• -183 630 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Softcom wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -160 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 40 763 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Softcom wyniosła 621 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 621 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -335 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 957 082 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 621 852 zł w 2022 roku.
• 620 926 zł w 2021 roku.
• 638 435 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Softcom wyniosły 957 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 957 082 zł w 2022 roku
• 940 763 zł w 2021 roku
• 946 250 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2022 roku
• 152% w 2021 roku
• 148% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Softcom wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -15 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Softcom wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Giża Dominik posiada 6982 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2023 jest Giża Dominik kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2018 do 17.03.2023 był Adform Group kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 09.01.2018 do 12.06.2018 najwięcej udziałów posiadał Giża Dominik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.