MGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193168
NIP
8721156133
REGON
850435582

Podsumowanie

aktywa
843 tys.
przychód
883 tys.
zysk
152 tys.
wartość firmy
1,7 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
DĘBICA
Adres
RZESZOWSKA, 141
Kod pocztowy
39-200
Rejestracja
2004-02-05
Rozpoczęcie działalności
1996-07-23
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mgt osiągnęła 882 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 841 746 zł. Pozostałe przychody to 41 095 zł.
Całkowite koszty wyniosły 689 426 zł.
Zysk netto wyniósł 152 320 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 882 842 zł w 2022 roku.
• 865 338 zł w 2021 roku.
• 524 757 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 320 zł w 2022 roku.
• 138 194 zł w 2021 roku.
• 152 541 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mgt wynosi 1 740 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 542 630 zł a 2 894 027 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 740 471 zł w 2022 roku.
• 1 754 960 zł w 2021 roku.
• 1 526 644 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mgt wyniosła 843 114 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 59 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 783 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 843 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 723 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 607 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 843 114 zł w 2022 roku.
• 1 100 364 zł w 2021 roku.
• 1 358 050 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mgt wyniosły 119 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 843 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 607 zł w 2022 roku
• 266 641 zł w 2021 roku
• 602 524 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mgt wykazała przychody na poziomie 882 842 zł.
Organizacja zarobiła 171 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 453 zł w 2022 roku
• 22 930 zł w 2021 roku
• 15 198 zł w 2020 roku

Organizacja Mgt wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dziok Ewa posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 04.07.2023 jest Dziok Ewa kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2016 do 04.07.2023:
• Dziok Ewa (50% udziałów)
• Dziok Iga (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.08.2007 do 03.10.2016:
• Dziok Grzegorz (50% udziałów)
• Dziok Ewa (50% udziałów)