FABRYKA PAPIERU I TEKTURY "BESKIDY" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000080617
NIP
5512012888
REGON
070864080

Podsumowanie

aktywa
100,1 mln
przychód
65,7 mln
zysk
308 tys.
wartość firmy
45 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
CHOPINA, 1
Kod pocztowy
34-100
Kapitał zakładowy
5006001,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.paper.com.pl
Email
biuro@paper.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Postępowanie układowe
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fabryka papieru i tektury "beskidy" osiągnęła 65 678 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 570 607 zł. Pozostałe przychody to 107 719 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 262 126 zł.
Zysk netto wyniósł 308 481 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -765 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 678 326 zł w 2019 roku.
• 65 004 516 zł w 2018 roku.
• 67 209 772 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 545 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 481 zł w 2019 roku.
• -5 484 859 zł w 2018 roku.
• -4 783 140 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka papieru i tektury "beskidy" wynosi 45 020 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1299 zł a 164 195 815 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 498 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 020 776 zł w 2019 roku.
• 43 336 344 zł w 2018 roku.
• 48 017 674 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fabryka papieru i tektury "beskidy" wyniosła 100 062 859 zł.
a
ktywa trwałe to 71 874 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 188 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 062 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 061 126 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 879 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 062 859 zł w 2019 roku.
• 103 775 160 zł w 2018 roku.
• 96 304 129 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,808%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8959.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fabryka papieru i tektury "beskidy" wyniosły 100 061 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 062 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 019 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 061 126 zł w 2019 roku
• 104 081 909 zł w 2018 roku
• 92 022 583 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2019 roku
• 100% w 2018 roku
• 96% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fabryka papieru i tektury "beskidy" wykazała przychody na poziomie 65 678 326 zł.
Organizacja zarobiła 308 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Organizacja Fabryka papieru i tektury "beskidy" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki