GRY TELEWIZYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650716
NIP
5242815085
REGON
366007843

Podsumowanie

aktywa
32,8 mln
przychód
46,2 mln
zysk
15,1 mln
wartość firmy
100,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 92
Kod pocztowy
00-807
Rejestracja
2016-12-05
Rozpoczęcie działalności
2016-12-05
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gry telewizyjne osiągnęła 46 211 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 531 738 zł. Pozostałe przychody to 679 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 436 005 zł.
Zysk netto wyniósł 15 095 733 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 242 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 211 563 zł w 2022 roku.
• 31 443 841 zł w 2021 roku.
• 16 094 949 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 380 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 095 733 zł w 2022 roku.
• 9 931 978 zł w 2021 roku.
• 1 936 560 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gry telewizyjne wynosi 100 625 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 435 045 zł a 211 340 266 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 125 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 625 687 zł w 2022 roku.
• 60 690 474 zł w 2021 roku.
• 18 476 204 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gry telewizyjne wyniosła 32 797 461 zł.
a
ktywa trwałe to 19 788 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 009 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 797 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 580 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 217 401 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 168 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 797 461 zł w 2022 roku.
• 16 469 756 zł w 2021 roku.
• 7 104 591 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gry telewizyjne wyniosły 20 217 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 797 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 292 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 217 401 zł w 2022 roku
• 19 080 429 zł w 2021 roku
• 19 647 242 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
• 277% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gry telewizyjne wykazała przychody na poziomie 46 211 563 zł.
Organizacja zarobiła 17 458 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 362 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 095 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 472 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 362 572 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Gry telewizyjne wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Filia Luna Ltd posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ronzhyn Sergii posiada 500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Korpusenko Petro posiada 500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2022 jest Filia Luna Ltd kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2020 do 23.02.2022 był Filia Luna Ltd kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 05.12.2016 do 10.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Filia Luna Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.